ఆంధ్రప్రదేశ్ దుస్థితికి ఏ పార్టీ కారణమని మీరనుకుంటున్నారు?

ఆంధ్రప్రదేశ్ దుస్థితికి ఏ పార్టీ కారణమని మీరనుకుంటున్నారు?

2 Comments on ఆంధ్రప్రదేశ్ దుస్థితికి ఏ పార్టీ కారణమని మీరనుకుంటున్నారు?

  1. Andhras all are fools, not parties, only andhra people cause, first leave caste feelings, and other bad habit is fond on others property (like Andhras not want to separate telangana)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-88807511-1