ఘాజి 10 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్

ప్రాంతం షేర్ (కోట్ల లో)

నైజాం 3 .60
సీడెడ్ 0 .59
వైజాగ్ 1 .14
ఈస్ట్ గోదావరి 0 .50
వెస్ట్ గోదావరి 0 .36
క్రిష్ణ 0 .71
గుంటూరు 0 .61
నెల్లూరు 0 .24
కర్ణాటక 2 .05
తమిళనాడు 1 .80
రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా &
రెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ 9 .72

10 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్ 21 .32

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*