ఏమిటీ అరాచకం..? ఎక్కడకీ ప్రస్థానం…?

24/09/2018,09:00 PM

హింసకు ప్రతిహింస ఎప్పటికీ బదులు కాదు. సంచలనం సృష్టించడం ద్వారా సమస్య ఎన్నటికీ పరిష్కారం కాదు. మూడు నాలుగు రోజుల మీడియా హడావిడితో చల్లారిపోతుంది. తాజాగా విశాఖలో [more]