నోటి దురద కొంపముంచింది !!

12/01/2019,08:00 AM

పెదవి దాటని మాటకు ప్రభువు నీవు. పెదవి దాటిన మాటకు బానిసవు నీవు అని పెద్దలు చెబుతూ వుంటారు. పెదవి దాటిన మాట ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇండియన్ [more]