ఏపీలో తగ్గుముఖం పట్టిన కరోనా

02/03/2021,06:31 ఉద.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఏపీలో 58 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఎవరూ మరణించ లేదు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ [more]

ఏపీలో కొనసాగుతున్న కరోనా

01/03/2021,06:20 ఉద.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా పెరిగాయి. ఏపీలో 117 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఎవరూ మరణించ లేదు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో [more]

ఏపీలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు

28/02/2021,06:16 ఉద.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా పెరిగాయి. ఏపీలో 118 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఎవరూ మరణించ లేదు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో [more]

ఏపీలో కంట్రోల్ కాని కరోనా

27/02/2021,07:13 ఉద.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా పెరిగాయి. ఏపీలో 96 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఒకరు మరణించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తం [more]

ఏపీలో మళ్లీ పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు

25/02/2021,06:45 ఉద.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా పెరిగాయి. ఏపీలో 94 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఎవరూ మరణించ లేదు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో [more]

ఏపీలో స్వల్పంగా పెరిగిన కరోనా కేసులు

24/02/2021,07:51 ఉద.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా పెరిగాయి. ఈరోజు ఏపీలో 70 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఒకరు మరణించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో [more]

ఏపీలో తగ్గుతున్న కరోనా కేసులు

23/02/2021,06:28 ఉద.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా తగ్గుతున్నాయి. ఈరోజు ఏపీలో 41 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఎవరూ మరణించలేదు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో [more]

ఏపీలో మళ్లీ పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు

22/02/2021,06:46 ఉద.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా పెరుగుతున్నాయి. ఈరోజు ఏపీలో 88 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఎవరూ మరణించలేదు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో [more]

ఏపీలో క్రమంగా తగ్గుతున్న కరోనా కేసులు

21/02/2021,07:27 ఉద.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈరోజు ఏపీలో 54 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఎవరూ మరణించలేదు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ [more]

ఏపీలో బాగా తగ్గుతున్న కరోనా కేసులు

20/02/2021,06:25 ఉద.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా కేసులు కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈరోజు ఏపీలో 79 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కారణంగా ఒకరు మరణించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ [more]

1 2 3 564